Huishoudelijk reglement Golfcentrum Eindhoven

Ken je Local Rules
Aannemen van leden

 1. Zij die lid wensen te worden van Golfcentrum Eindhoven, geven hiervan kennis aan de administratie door middel van een volledig ingevuld aanmeldingsformulier.
 2. Het bestuur beslist over de toelating, bepaalt de aanvangs- en einddatum. Bij aanvang later in het jaar zal het bestuur ook beslissen over eventuele korting.
 3. Het bestuur is gerechtigd een wachtlijst in te stellen voor nieuwe leden.
 4. De jaarkaart gaat in zodra de betaling is voldaan.
 5. Leden zijn verplicht wijzigingen van adres en andere gegevens binnen 30 dagen te melden bij de administratie.
 6. Leden worden geacht de statuten en het huishoudelijk regelement te kennen en zijn verplicht zich hieraan te houden.Lidmaatschap en fee’s
  1. Wanneer men lid  is heeft men speelrecht van 1 januari t/m 31 december. Ook wanneer de NGF registratie elders loopt.
  2. Lidmaatschapsgeld dient te worden betaald voorafgaand aan het nieuwe jaar. De hoogte hiervan wordt elk jaar door het bestuur vastgesteld.
  3. Leden dienen te allen tijden hun GCE pas te kunnen tonen aan het toeziend personeel.
  4. Sportkaarthouders van het Studenten Sportcentrum aan de TU/Eindhoven krijgen korting op ballenkaarten en hebben volledig speelrecht. Wel dienen zij te allen tijden hun sportkaart te kunnen tonen aan het toeziend personeel.
  5. NIET leden dienen een fee te betalen voor het gebruik van de baan en driving range, waarvan de hoogte ieder jaar vastgesteld wordt door het bestuur.
  6. Iedere gebruiker van de driving range is verplicht ballenkaarten te kopen bij de toezichthouders. Ballen van het veld rapen is strikt verboden. Het personeel is bevoegd toegang tot de baan te ontzeggen.
  7. Lidmaatschap dient uiterlijk voor 20 december opgezegd te worden. Daarna wordt automatisch een factuur voor het nieuwe jaar gestuurd.
  8. NGF registraties worden automatisch verlengd met het lidmaatschap (indien van toepassing).
  9. Het bestuur en het personeel zijn te allen tijde bevoegd de baan te sluiten indien daar aanleiding toe is.
Veiligheid en gedragsregels

 1. Gebruikers van de driving range en baan dienen zich te allen tijden te houden aan de veiligheidsregels.
 2. Gebruikers van de driving range en baan dienen instructies van het toeziend personeel altijd op te volgen.
 3. Gebruikers van de driving range en baan dienen rekening te houden met het baanpersoneel en onderhoudspersoneel en hun instructies op te volgen.
 4. Te allen tijden ruim achter afslagplaatsen doorlopen.
 5. Het is ten strengst verboden richting de weg af te slaan. Behalve op de aangegeven plaats voor gebruik van de driver.
 6. Men dient zich onder alle omstandigheden correct, hoffelijk en sportief te gedragen.
 7. Men wordt geacht de veiligheid van medespelers te waarborgen.
 8. Men dient divots terug te leggen, bunkers aan te harken, en met respect om te gaan met natuur/beplanting. Gooi afval in de afvalbakken.
 9. Op de green dient men gebruik te maken van een putter.
 10. Gelieve geen gebruik te maken van mobile telefoons op de baan.
 11. In geval van ongeval of andere voorvallen dient men een melding te doen bij de toezichthouder en/of het sportcentrum: 040-247 3232.
 12. Het is verboden gebruik te maken van de baan tijdens de openingsuren van de driving range. Tenzij daarvoor toestemming is gegeven door het toeziend personeel.
 13. Gebruik van de baan en driving range is geheel op eigen risico!
 14. Golfcentrum Eindhoven kan niet aansprakelijk gesteld worden voor verloren of gestolen spullen. Men dient te allen tijden zijn of haar spullen bij zicht te dragen.